Ką reikia žinoti apie individualią įmonę?

 1. Paulius sako:

  Individualioji įmonė – tai įmonė, kuri visiškai priklauso vienam fiziniam asmeniui arba jo šeimai. Invidualios įmonės savininkui yra taikoma visiškai neribota turtinė atsakomybė – įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto, t. y., už įmonės skolas savininkas atsako ne tik savo pradinėmis investicijomis į verslą, bet ir visu savo turimu asmeniniu turtu.

  Invidualios įmonės privalumai
  Netgi labai paprasta invidualiosios įmonės steigimo procedūra.
  Įmonės savininko darbo pajamos apmokestinamos tik vieną kartą.
  Įmonės veiklos sprendimus priima pats savininkas.

  Invidualios įmonės trūkumai
  Neribota turtinė atsakomybė.
  Įmonės savininkui mirus, įmonė likviduojama.
  Ganėtinai ribotos galimybės didinti kapitalą.
  Ne visuomet yra galimybė samdyti kvalifikuotus specialistus.

  Lietuva
  Invidualių įmonių, kurių teisinė forma – inviduali įmonė, veiklą, steigimą, valdymą, likvidavimą, pertvarkymą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas (LR IĮĮ). Individuali įmonė yra visiškai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Individualios įmonės pavadinime privalo būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „individuali įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „IĮ“. Individualios įmonės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje (LR IĮĮ 1 str.).

  Steigimas
  Invidualių įmonių steigėjais gali būti tik veiksnūs fiziniai asmenys. Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos užregistravimo juridinių asmenų registre. Įregistruojama iš karto po to, kai yra paskirtas individualios įmonės vadovas, jei jis nėra individualios įmonės savininkas, ir juridinių asmenų registrui yra pateikti LR civiliniame kodekse nurodyti įmonei įregistruoti reikalingi dokumentai. Individualios įmonės įkūrėjas nuo įmonės įregistravimo yra laikomas individualios įmonės savininku (LR IĮĮ 2 str.).

  Buhalterinė apskaita bei finansinių ataskaitų rinkinys
  Individualioji įmonė įstatymų nustatyta tvarka privalo sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra įrašyta individualios įmonės nuostatuose. Pasibaigus įmonės finansiniams metams, įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi ne vėliau kaip per tris mėnesius būti patvirtintas įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai invidualios įmonės savininkas vykdo individualios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

  Individualios įmonės savininkas
  Kiekvienoje individualioje įmonėje yra tik vienas savininkas. Juo gali būti tik fizinis asmuo. Vienos individualiosios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Individualiosios įmonės savininko teises ir pareigas nustato LR civilinis kodeksas, LR IĮĮ, kiti įstatymai, individualios įmonės nuostatai (LR IĮĮ 6 str. 1-4 d.).

  Sprendimai
  Įmonės savininkas gali priimti šiuos sprendimus.
  keisti įmonės nuostatus;
  paskirti individualiosios įmonės direktoriumi ar vadovu kurį nors kitą asmenį, jei tai nustatyta įmonės nuostatuose. Jį atšaukti, individualios įmonės vardu sudaryti su juo civilinę ar darbo sutartį;
  perorganizuoti individualiają įmonę, kai ji remiantis šiuo Įstatymu gali būti reorganizuojama;
  likviduoti individualią įmonę.
  Patvirtinti metines finansų ataskaitas, jeigu šių rinkinio sudarymas yra nustatytas individualiosios įmonės nuostatuose ir įmonės vadovu/direktoriumi yra paskirtas kitas asmuo;
  pertvarkyti individualiają įmonę;
  steigti atstovybes arba filialus, taip pat nutraukti jų veiklą ir tvirtinti atstovybių ar filialų nuostatus;

  Teisės
  Individualiosios įmonės savininkas turi šias teises :
  gauti individualiosios įmonės pelną;
  gauti absoliučiai visą informaciją apie individualiosios įmonės veiklą bei susipažinti su visais individualiosios įmonės dokumentais, jeigu individualiosios įmonės vadovu yra paskirtas kitas asmuo;
  paimti įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams;
  paimti iš individualiosios įmonės turtą;
  gauti likviduojamos individualiosios įmonės turtą, likusį po atsiskaitymo su invidualiosios įmonės kreditoriais;
  kitas įstatymuose ir individualios įmonės nuostatuose nustatytas teises.

  Tuo atveju, jei individualiosios įmonės savininkas tampa visiškai arba ribotai neveiksniu, teismas savo nutartimi gali paskirti individualios įmonės turto administratorių. Individualios įmonės turto administratoriumi gali būti skiriamas individualios įmonės savininko globėjas ar kitas asmuo. Individualios įmonės turto administratorius įgyja individualios įmonės savininko teises ir pareigas nuo jo paskyrimo dienos.

  Valdymas
  Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą/savininką. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdytojas – įmonės vadovas, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip (LR IĮĮ 7 str. 1 d.). Kai individualios įmonės savininkas kartu yra įmonės vadovas, jam priskiriama individualios įmonės vadovo kompetencija.

  Kiekvienos individualiosios įmonės steigėjas/savininkas turi teisę įmonės vadovu paskirti ir kitą fizinį asmenį, jei taip yra nustatyta invidualiosios įmonės nuostatuose. Apie naujo individualiosios įmonės vadovo paskyrimą, arba su juo sudarytos darbo arba civilinės sutarties pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 dienas privaloma pranešti juridinių asmenų registrui. Kai individualioji įmonė steigiama, individualiosios įmonės vadovu paskirtas asmuo turi pradėti eiti vadovo pareigas nuo individualiosios įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

  Kuomet įmonės savininkas naujuoju invidualiosios įmonės vadovu paskiria kokį nors kitą asmenį, su individualiosios įmonės vadovu sudaroma civilinė arba darbo sutartis. Individualiosios įmonės vadovas pradeda eiti pareigas nuo sutarties sudarymo, jei sutartyje nėra nurodyta kitaip. Kai su individualiosios įmonės vadovu sudaroma darbo sutartis, gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Individualiosios įmonės savininkui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo ar civilinė sutartis yra tiesiog nutraukiama. Darbo ginčai tarp individualiosios įmonės vadovo ir individualiosios įmonės savininko yra nagrinėjami teisme.

  Individualiosios įmonės vadovas veikia individualios įmonės vardu visiškai vienvaldiškai, jei individualiosios įmonės nuostatai nenustato kitaip. Įmonės vadovas taip pat atsako už invidualiosios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, veiklos organizavimą, dokumentų ir kotos informacijos apie invidualiosios įmonės turtą bei veiklą saugojimą.

 2. Povilas sako:

  Individualios įmonės steigimas yra ypač vertas kiekvieno verslininko dėmesio dėl to, jog šios įmonės steigimas yra daug lengvesnis bei greitesnis nei kitų įmonių tipų steigimas. Taip pat, labai patogu ir tai, jog tokia įmonė yra apkomestinama tik 1 kartą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

//]]>